2019-04-05

Statut Szkoły


                                                                          STATUT
                             SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
                                                                      W KIELCACH

Rozdział I
POSTANOWIENIA WSTĘPNE
                                                               § 1
1. Szkoła Podstawowa nr 15 im. Tadeusza Kościuszki w Kielcach zwana dalej „Szkołą” jest placówką publiczną i prowadzi nauczanie i wychowanie zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oświatowego.
2. Skrócona nazwa Szkoły brzmi „SP nr 15 w Kielcach”.
3. Główną siedzibą Szkoły jest budynek przy ulicy Leszczyńskiej 8 w Kielcach.
4. Organem prowadzącym jest Miasto Kielce.
5. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Świętokrzyski Kurator Oświaty.
                                                               § 2
1. Szkoła jest publiczną, ośmioklasową szkołą podstawową.
2. W szkole prowadzony jest oddział przedszkolny. Liczba oddziałów przedszkolnych uzależniona jest od decyzji organu prowadzącego.
3. Świadectwo ukończenia Szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego i uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
                                                               § 3
1. Szkoła jest jednostką budżetową finansowaną ze środków budżetu Miasta Kielce.
2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Szkoły określają odrębne przepisy.
3. Szkoła posiada własną administrację i księgowość. Zasady funkcjonowania księgowości określają odrębne przepisy
4. Dla realizacji celów statutowych Szkoła posiada:
1) pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem,
2) zespół obiektów i urządzeń sportowych i rekreacyjnych,
3) świetlicę,
4) kuchnię z jadalnią,
5) bibliotekę i czytelnię,
6) gabinet pedagoga,
7) gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,
8) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze.
                                                               § 4
1. Szkoła prowadzi dziennik elektroniczny, który jest podstawą dokumentowania zajęć lekcyjnych, frekwencji, ocen oraz innych form aktywności uczniów. Szczegółowe zasady określa Regulamin funkcjonowania dziennika elektronicznego.
2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z przepisami dotyczącymi prowadzenia przez publiczne
4
przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
3. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z przepisami w sprawie tablic i pieczęci urzędowych.
4. Szkoła posiada ceremoniał szkolny, hymn oraz sztandar.
5. Szkoła prowadzi stronę internetową.

Pełna treść w załączonym pliku.

Załączniki

  STATUT_SP15_od_2017-2018.pdf 1,09 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się